Ośrodkiem kieruje dyrektor

Pani Celina Sawicka

Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz. Odpowiada również za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli.

Dyrektor upoważniony jest do składania oświadczeń woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem Ośrodka w granicach wynikających z planu finansowego Ośrodka.

Dyrektor ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.